Disclaimer & Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Wanneer u wilgkracht.nl bezoekt en gebruik maakt van informatie en diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer staan beschreven.

De informatie op de website wilgkracht.nl is met grote zorg samengesteld en wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Het kan echter zo zijn dat (medische) informatie toch niet volledig is, achterhaald is vatbaar is voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevat zonder dat wilgkracht hiervan op de hoogte is. Wilgkracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch aansprakelijk te zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Wilgkracht wil erop wijzen dat reiki of energetische therapie geen alternatief is voor regulieren zorg, maar wel complementair kan bijdragen aan het herstel. Bij ziekte (fysiek, emotioneel of mentaal) dient ten allen tijde een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Externe links

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door wilgkracht gecontroleerd en wilgkracht wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. Wilgkracht behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Algemene Voorwaarden

​Van eenmanszaak “Wilgkracht” eigenaar Wies Simons hierna te noemen: ‘Wilgkracht’ gevestigd te Brielle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder inschrijfnummer: 82394598.

Artikel 1. Algemeen/Definities

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘Wilgkracht’ gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door ‘Wilgkracht’ uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag door ‘Wilgkracht’ gratis verstrekt.
 3. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.   
 4. Diensten: Alle door ‘Wilgkracht’ aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching/training/workshops/cirkels en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.    
 5. Cliënt: Degene die deelneemt aan een begeleiding, therapie, workshop, coaching traject, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is. 
 6. Deelnemer: Degene die deelneemt aan een consult, workshop, cirkel, lezing, groep/team traject of intervisie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Wilgkracht diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen Wilgkracht maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Wilgkracht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Indien een samenwerking met Wilgkracht wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring.

Artikel 3. Acceptatie

 1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever/cliënt/deelnemer dat hij/zij in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert waarbij men bevoegd is om zelfstandig keuzes te maken in het leven (dus niet minderjarig of ernstige psychiatrische aandoeningen waarbij men niet meer toerekeningsvatbaar is).

Artikel 4. Offertes

 1. De door Wilgkracht gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wilgkracht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  
 3. De offertes zijn excl. evt. (voortgang) rapportages aan derden, deze worden apart gedeclareerd.    
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Wilgkracht beschikbare informatie.
 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met Wilgkracht gesloten overeenkomsten leiden voor Wilgkracht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Wilgkracht gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Wilgkracht verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wilgkracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt geschieden;
 3. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken/workshops/trainingen/contactdagen/overleg/intervisie en zich inzetten, waarbij de cliënt/deelnemer/opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt/deelnemer/opdrachtgever naar de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisies/presentaties komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisie/presentaties worden gemaakt.
 4. Mocht de cliënt, deelnemer, opdrachtgever zonder Wilgkracht hier op tijd (48 uur van te voren) schriftelijk/telefonisch van op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de deelname aan de sessie/training/workshop/contactdag na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever heeft dan geen recht op het inhalen, verkrijgen van brochures, hand-outs ed. Retraitedagen, groepstrajecten en trainingen dienen niet 48 uur van te voren, maar uiterlijk een week van te voren gecanceld te worden via telefoon of schriftelijk door de deelnemer, cliënt, opdrachtgever om recht op restitutie van het bedrag te krijgen.
 5. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Wilgkracht en de cliënt/deelnemer/opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen, als ook daarna.
 6. Door ondertekening van het contract geeft de cliënt/opdrachtgever/deelnemer toestemming aan Wilgkracht om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de cliënt/opdrachtgever/deelnemer zie art. 3.1. en art. 12.1.
 7. Door ondertekening van het contract ge(ven)eft de cliënt(en)/opdrachtgever/deelnemers toestemming aan Wilgkracht om de sessies/trainingen etc. digitaal op te nemen en waar nodig en/of gewenst deze te bespreken in haar intervisiegroep. Dit gebeurt zo dat cliënt onherkenbaar en niet herleidbaar is, waarbij Wilgkracht vertrouwelijkheid hoog in acht neemt.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wilgkracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wilgkracht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wilgkracht zijn verstrekt, heeft Wilgkracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Wilgkracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wilgkracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur

 1. Wanneer de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij verlenging van een coaching/trainings/assessment- traject, blijven de afspraken (m.u.v. de Algemene Voorwaarden) van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit met andere afspraken te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 3. Bij een vervolgtraject gelden de Algemene Voorwaarden van dat moment, zoals vermeld op de website van Wilgkracht en vervallen de Algemene Voorwaarden van het ‘oude’ contract (zie art. 16).

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wilgkracht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wilgkracht de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wilgkracht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding en gedragscode

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem/haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en gecoachte plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de gecoachte is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de gecoachte hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven

Beheer Toestemming